Všeobecné obchodné podmienky

 1. Vymedzenie pojmov
 2. Cena
 3. Objednanie tovaru
 4. Platobné podmienky
 5. Doprava tovaru
 6. Odstúpenie od zmluvy
 7. Reklamácia
 8. Ochrana osobných údajov
 9. Záverečné ustanovenia

1. Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len "občiansky zákonník"), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa"), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku").

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je tovar ponúkaný predávajúcim, s využitím prostriedkov komunikácie na diaľku v e-shope, a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzavretej zmluvy.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok. 

2. Vymedzenie pojmov

"Predávajúcim" je Sabman, s.r.o., so sídlom Žižkova 43, 040 01 Košice, IČO 52 962 679, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice, vložka číslo 48479/V;

"Kupujúcim" je osoba, ktorá má záujem s predávajúcim uzavrieť alebo uzavrie kúpnu zmluvu prostredníctvom e-shopu internetovej stránky www.sesa.sk;

"Spotrebiteľom"- pre účely zákona č. 102/2014 Z.z. je fyzická osoba (kupujúci), ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s predávajúcim nekoná v rámci výkonu svojho povolania, predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti;

"Registrovaným užívateľom" - osoba, ktorá sa zaregistruje v Internetovom obchode za účelom využívania služieb spojených s on-line registráciou;

"Zmluvnými stranami" - predávajúci a kupujúci;

"Zmluvou" - kúpna zmluva uzavretá medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom e-shopu internetovej stránky www.xaxa.sk;

"Internetový obchod/E-shop" je webové rozhranie umiestnené na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.xaxa.sk;

"Tovarom alebo službou" - sú všetky produkty v ponuke e-shopu;

"Cena" - čiastka v eurách vrátane DPH, ktorá prináleží predávajúcemu za prevod vlastníckeho práva k produktu zákazníkovi v súlade s kúpnou zmluvou. Cena nezahŕňa náklady na dopravu, pokiaľ nie je uvedené inak.

3. Cena

3.1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane DPH.

3.2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

4. Objednanie tovaru

4.1. Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je dostupný na e-shope.

4.2. Kupujúci si na stránke e-shopu kliknutím na "Pridať do košíka" vyberie konkrétny produkt
v požadovanom množstve a veľkosti. Pre dokončenie objednávky je kupujúci povinný vyplniť fakturačné údaje a vybrať spôsob dodania tovar a spôsob platby.

4.3. Predávajúci má 24 hodín na to, aby kontaktoval kupujúceho e-mailom za účelom potvrdenia objednávky. Až týmto potvrdením sa objednávka stáva prijatou a záväznou.

4.4. Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

4.5. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak došlo medzi odoslaním objednávky kupujúcim a jej potvrdením predávajúcim k vypredaniu zásob na kamennej predajni, alebo k zisteniu iného dôvodu pre nemožnosť dodať objednaný tovar. O stornovaní objednávky bude kupujúci riadne a čo najskôr informovaný e-mailom, prípadne telefonicky.

4.6. Kupujúci vykonaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov a je viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru vrátane prepravných nákladov podľa VOP.

5. Platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za produkt kúpnu cenu. Cena prepravy nie je zahrnutá v cene tovaru.

5.2. Kupujúci má právo vybrať si z ponúkaných spôsobov platieb:

Na dobierku - kupujúci platí priamo kuriérovi alebo pošte pri preberaní tovaru

Na základe zálohovej faktúry vopred - po prijatí peňažných prostriedkov prevodom na bankový účet predávajúceho je tovar expedovaný.

5.3. Ak po potvrdení objednávky nedôjde k úhrade za objednávku do 3 kalendárnych dní, predávajúci má právo túto objednávku zrušiť.

5.4. Pri platbe na dobierku je kupujúci povinný vykonať platbu pri obdržaní zásielky. Odmietnutím prijatia zásielky zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

6. Doprava tovaru

6.1. Dodanie tovaru je spoplatnené, pokiaľ kúpna zmluva neurčí inak.

6.2. Kupujúci má právo vybrať si zo spôsobov doručenia tovaru, ktorý predávajúci poskytuje vo svojom internetovom obchode.

Poštovou zásielkou Slovenskou poštou

Kuriérnou zásielkou DHL (GLS)

6.3. Metódy doručovania môžu závisieť na spôsobe platby vybraného kupujúcim.

6.4. Predávajúci sa zaväzuje odoslať tovar v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 3 pracovných dní od pripísania platby na účet predávajúceho, resp. do 2 pracovných dní pri platbe na dobierku.

6.5. Predávajúci účtuje prepravné podľa tarify Slovenskej pošty alebo vybraného dopravcu. Pri osobnom prevzatí tovaru si predávajúci poplatok neúčtuje.

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ktorú uzavrel kúpnou zmluvou cez e-shop do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

7.2. O odstúpení od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí jednoznačným vyhlásením e-mailom na eshop@sesa.sk. Následne je kupujúci povinný vrátiť tovar v neporušenom stave a v pôvodnom obale. Do balíčka pribalí Formulár na vrátenie tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

7.3. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

7.4. Pri splnení všetkých podmienok predávajúci zašle sumu za vrátený tovar na účet kupujúceho najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

7.5. Pri nesplnení podmienok spomenutých vyššie bude tovar vrátený kupujúcemu späť na jeho náklady.

8. Reklamácia

8.1. Kupujúci je povinný bezodkladne po prevzatí tovar skontrolovať. Pri zistení rozdielov medzi tovarom uvedeným vo faktúre a skutočne dodaným tovarom je kupujúci povinný o tom informovať predávajúceho bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adrese eshop@sesa.sk. Odporúča sa použiť Reklamačný formulár, kde sa uvedú všetky požadované informácie a opis reklamácie.

8.2. Záručná doba na všetky výrobky je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim od predávajúceho. Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby alebo materiálové chyby, ktoré sa vyskytnú v priebehu záručnej doby a to pri dodržiavaní doporučeného spôsobu ošetrovania výrobku. Predávajúci zodpovedá za vady výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Uplynutím záručnej lehoty zaniká právo na uplatnenie reklamácie v celom rozsahu.

8.3. Chybou sa rozumie nedostatok na tovare, ktorým je obmedzené alebo znemožnené jeho ďalšie požívanie. Chybou tovaru sa nerozumejú vady spôsobené nasledovným užívaním:

 • k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 • zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, a to spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 • zanedbaním základných pravidiel údržby o tovar,
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 • používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

8.4. Predávajúci vyžaduje k reklamácii výrobku vyjadrenie výrobcu, ktoré je pre predávajúceho smerodajné.

8.5. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Ďalším používaním poškodeného tovaru môže dôjsť k zväčšeniu vady, znehodnoteniu tovaru, a to môže byť dôvodom k zamietnutiu reklamácie. Dvojročná záručná doba sa vzťahuje na výrobné vady a vady materiálu ako napríklad páranie švov, nefunkčnosť suchých zipsov, praskanie materiálu alebo rozlepovanie. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené užívaním - mechanickým poškodením - ošúchanie, prepichnutie, okopanie a pod. Reklamácia takejto škody bude automaticky zamietnutá.

8.6. Reklamovaný tovar, očistený a vhodne zabalený, kupujúci zašle na adresu Sabman, s.r.o, Žižkova 43, 040 01 Košice. Odporúčame tovar zaslať doporučene alebo ako poistenú zásielku. Tovar poslaný na dobierku nebude prevzatý. K tovaru je nutné pripojiť doklad o kúpe, záručný list (ak bol k tovaru priložený) a vyplnený Reklamačný formulár. Ak ho kupujúci nepriloží, musí na papier uviesť kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo), popis závady - dôvod reklamácie. Reklamáciu je nutné zaslať výhradne písomne - poštou.

8.7. Rozlišujeme dva typy vád:

8.7.1. Za odstrániteľné sa považujú také vady tovaru, ktoré je možné odstrániť, pričom neutrpia úžitkové vlastnosti výrobku. Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. Ak sa rovnaká vada, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná vyskytne znova, vravíme o "opätovnom vyskytnutí sa vady po oprave". Ak sa po predchádzajúcej oprave objaví iná vada, ktorá nebola ešte reklamovaná, nejde o opätovnú vade po oprave.

8.7. 2. Pri výskyte neodstrániteľnej vady, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, môže predávajúci tovar vymeniť za nový alebo vrátiť peniaze kupujúcemu. Nárok na vrátenie peňazí má kupujúci aj v prípade, že sa na výrobku 3x zopakovala tá istá odstrániteľná vada, alebo ak reklamácia nebola vybavená v zákonom stanovenej lehote, pokiaľ nebolo v dohode medzi kupujúcim a predávajúcim určené inak.

8.8. Lehota plynutia reklamácie začína plynúť dňom prevzatia balíka.

8.9. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci.

8.10. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru. O vybavení reklamácie zašle predávajúci kupujúcemu písomný doklad, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ktorý mu bude zaslaný na e-mailovú adresu. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Spotrebiteľ má právo sa v prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie obrátiť na orgán dozoru podľa miestnej príslušnosti - Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Prevádzkovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ​Zákonom č. 18/2018 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2. Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov sú upravené v dokumente s názvom "Vyhlásenie o ochrane osobných údajov" zverejnenom v eshope v časti Ochrana osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.5.2020.

10.2. Tieto VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára v slovenskom jazyku.

10.3. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim a sú pre obe strany záväzné.

10.4. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Povinnosť oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke predávajúceho. Pri objednávaní tovaru/služby sú pre kupujúceho záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky.

10.5. Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že si prečítal VOP ako aj Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a zaväzuje sa ich dodržiavať.

10.6. Na otázky týmito VOP výslovne neupravené sa vzťahuje slovenské právo, najmä zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov., Zákon č. 18/2018 Z.z., Zákon č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákon č. 513/1991 Z.z.


Kontaktné údaje predávajúceho:

 • e-mail pre e-shop: eshop@sesa.sk
 • telefón: +421 948 600 258
 • poštová adresa: Sabman, s.r.o., Žižkova 43, 040 01 Košice
 • číslo účtu (FIO, s.r.o.): SK58 8330 0000 0029 0179 6826


zodpovedný vedúci pre e-shop: Mgr. Ivana Semanová